มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

มีโอกาสเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว

เด็กเกิดใหม่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้จากพ่อแม่
เพราะยีนภูมิแพ้สามารถส่งต่อถึงลูกได้ จากผลวิจัยพบว่า
ถึงพ่อและแม่ไม่เป็นภูมิแพ้แต่ลูกก็ยังมีโอกาสเสี่ยงได้รับยีนภูมิแพ้


แม่สามารถลดความเสี่ยงลูกจากภูมิแพ้
ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเลือกโภชนาการที่เหมาะสมให้กับลูก

ยีนภูมิแพ้อาจส่งต่อถึงลูกน้อยได้

เลือกที่จะเรียนรู้เพื่อรับมืออย่างถูกวิธี

ทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ของลูกน้อย

แบบทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ชุดนี้ดัดแปลงจาก Ngamphaiboon J. Atopic risk score for allergy prevention. Asian Biomedicine 2009; 3(2) 121-6 ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแบบประเมินที่ใช้ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย และได้รับการตรวจทานความถูกต้อง โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ อาจารย์พิเศษประจำหน่วยโรคภูมิแพ้ และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผลจากแบบประเมินนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่อาจยืนยันแทนการตรวจวินิจฉัยจากเเพทย์โดยตรงได้

โภชนาการเพื่อลดความเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว โภชนาการเพื่อลดความเสี่ยงแพ้โปรตีนนมวัว