ยีนภูมิแพ้อาจส่งต่อถึงลูกน้อยได้

เลือกที่จะเรียนรู้เพื่อรับมืออย่างถูกวิธี

ทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ของลูกน้อย

แบบทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ชุดนี้ดัดแปลงจาก Ngamphaiboon J. Atopic risk score for allergy prevention. Asian Biomedicine 2009; 3(2) 121-6 ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแบบประเมินที่ใช้ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย และได้รับการตรวจทานความถูกต้อง โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ อาจารย์พิเศษประจำหน่วยโรคภูมิแพ้ และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผลจากแบบประเมินนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่อาจยืนยันแทนการตรวจวินิจฉัยจากเเพทย์โดยตรงได้

ทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ของลูกน้อย
รู้เร็ว รู้ง่าย เพียง 1 นาที

กรุณาเลือกสถานะของคุณ
กรุณาเลือกสถานะของคุณ

กรุณาเลือกสถานะของคุณ

กำหนดคลอด
วัน
เดือน
ปี
กรุณาใส่วันกำหนดคลอดที่ถูกต้อง

คุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่

กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ลูกของคุณมีพี่น้องหรือไม่

กรุณาระบุลูกของคุณมีพน้องหรือไม่

คุณแม่คลอดบุตรแล้ว

รายละเอียดของลูกน้อย
กรุณาใส่ชื่อบุตร
วันเกิด
วัน
เดือน
ปี
กรุณาใส่วันเกิดที่ถูกต้อง

ระยะการคลอด

กรุณาใส่ระยะการคลอด

วิธีการคลอด

กรุณาใส่วิธีการคลอด

ลูกของคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่

กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ลูกของคุณมีพี่น้องหรือไม่

กรุณาใส่การมีพี่น้อง

แบบทดสอบความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ของคุณแม่

คุณแม่เคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่
อาการ
เป็น
ไม่แน่ใจ
ไม่เป็น

หอบหืด
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้นมวัว
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อากาศ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ผื่นแพ้ผิวหนัง
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ลมพิษ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้ยา
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อาหาร
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค


แบบทดสอบความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ของคุณพ่อ

คุณพ่อเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่
อาการ
เป็น
ไม่แน่ใจ
ไม่เป็น

หอบหืด
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้นมวัว
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อากาศ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ผื่นแพ้ผิวหนัง
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ลมพิษ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้ยา
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อาหาร
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค


แบบทดสอบความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ของพี่น้อง

พี่เคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่
อาการ
เป็น
ไม่แน่ใจ
ไม่เป็น

หอบหืด
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้นมวัว
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อากาศ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ผื่นแพ้ผิวหนัง
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

ลมพิษ
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้ยา
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

แพ้อาหาร
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้
กรุณาเลือกสภาพความเป็นโรค


ผลทดสอบ
ความเสี่ยงภูมิแพ้

ลูกของคุณ
เป็นภูมิแพ้

เนื่องจากโรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และจากผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าน้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยง คุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด หรืออย่างน้อย 6 เดือน เพราะนมแม่ คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารก และยังเป็นนมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคภูมิแพ้ เนื่องจากนมแม่มีโปรตีนที่ไม่ไปกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ และยังมีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานหลายชนิด เช่น พรีไบโอติก ในกรณีคุณแม่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในการให้นมสูตร 100% Partially Hydrolyzed Formula - Whey Protein (100% pHF Whey) ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย

ลูกของคุณ มีความเสี่ยง
การเกิดภูมิแพ้สูง

เนื่องจากโรคภูมิแพ้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และจากผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าน้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยง คุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุด หรืออย่างน้อย 6 เดือน เพราะนมแม่ คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารก และยังเป็นนมที่เหมาะสมในการป้องกัน โรคภูมิแพ้ เนื่องจากนมแม่มีโปรตีนที่ไม่ไปกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ และยังมีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานหลายชนิด เช่น พรีไบโอติก ในกรณีคุณแม่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ในการให้นมสูตร 100% Partially Hydrolyzed Formula - Whey Protein (100% pHF Whey) ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย

ลูกของคุณ มีความเสี่ยง
การเกิดภูมิแพ้ต่ำ

ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ลูกน้อยของคุณแม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ต่ำ อย่างไรก็ตามภูมิต้านทาน คือรากฐาน สำคัญสำหรับสุขภาพในระยะยาว ควรส่งเสริมภูมิต้านทานให้ลูกน้อยด้วย การให้นมแม่อย่างน้อย 6 เดือน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อได้รับการติดต่อกลับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุณาใส่ชื่อของคุณ
กรุณาใส่นามสกุลของคุณ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ
กรุณาใส่อีเมลของคุณ
กรุณาเลือกช่องทางการติดต่อกลับ

โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ Nutricia Allergy Expert ดำเนินการกับข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคล และติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มนี้


กลับไปทำแบบทดสอบอีกครั้ง