ตัวเล็กกว่าเกณฑ์ สัญญาณเตือนลูกน้อยขาดสารอาหาร

ในวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงที่ลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พ่อแม่จึงควรติดตามการเจริญเติบโตของลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร นมผง และ นมเด็กแรกเกิด ซึ่งสิิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ลูกมีสารอาหารที่ครบถ้วนได้ แต่เราก็ควรจะ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อประเมินดูว่าลูกเจริญเติบโตตามเกณฑ์หรือไม่ 

กราฟมาตรฐานที่ใช้ติดตามการเจริญเติบโตมี 3 ประเภทดังนี้


1. กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ


 • เทียบน้ำหนักกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กวัยเดียวกัน 
 • ดูการเจริญเติบโตโดยรวมของลูก
 • บ่งชี้ว่าขาดสารอาหารได้ หากลูกมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุต่ำกว่าเกณฑ์
 • น้ำหนักค่อนข้างน้อย หมายถึง อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
 • น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หมายถึง อยู่ในภาวะขาดสารอาหาร


2. กราฟแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  • เทียบส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กวัยเดียวกัน 
 • บอกลักษณะการเจริญเติบโตของลูกได้ว่าสูงหรือเตี้ย
 • บ่งชี้ว่าขาดสารอาหารเรื้อรังได้ หากลูกมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุต่ำกว่าเกณฑ์
 • ค่อนข้างเตี้ย หมายถึง อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารเรื้อรัง
 • เตี้ย หมายถึง อยู่ในภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง


3. กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง


 • เทียบน้ำหนักกับเกณฑ์มาตรฐานที่ส่วนสูงเดียวกัน
 • บอกลักษณะการเจริญเติบโตของลูกได้ว่าสมส่วน อ้วน หรือ ผอม
 • บ่งชี้ว่าขาดสารอาหารระยะสั้นได้ หากลูกมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
 • ค่อนข้างผอม หมายถึง อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
 •  ผอม หมายถึง อยู่ในภาวะขาดสารอาหารเฉียบพลัน


นมแบบไหน เหมาะสำหรับลูกน้อย เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วน» คลิก!


ดัดแปลงจาก

 • คำแนะนำการใช้กราฟแสดงภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก. กระทรวงสาธารณสุข 2556. 
 • ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 25-30.


อ่านเพิ่มเติม