เด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรก เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และพัฒนาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การเจริญเติบโต
 • ระยะสั้น
 • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อขาดสารอาหารเฉียบพลัน
 • ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อขาดสารอาหารเรื้อรัง
 • ระยะยาว
 • การเจริญเติบโตช้าหรือหยุดชะงัก จึงมีส่วนสูงหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
 • เด็กผู้หญิงที่มีภาวะเตี้ย (ขาดอาหารเรื้อรัง) ในวัยเด็ก เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และตั้งครรภ์ จะเพิ่มโอกาสที่ลูกจะมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมได้
 • สติปัญญาและพฤติกรรม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี มีการเจริญเติบโตทางด้านสมองมากกว่าร่างกาย หากได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้พัฒนาการทางสมองไม่ดี ความสามารถทางสติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้า และพัฒนาการด้านอารมณ์บกพร่อง
 • ภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานต่ำส่งผลให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เจ็บป่วยบ่อย ป่วยนาน หายช้า และมีความรุนแรง ในบางกรณีอาจเพิ่มโอกาสทำให้เสียชีวิตได้
 • ผลต่อคุณภาพชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่
 • เพิ่มโอกาสเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
 • ความสูงของเด็กสัมพันธ์กับรายได้ในอนาคต
 • ผู้ใหญ่ที่เมื่อวัยเด็กขาดอาหาร อาจสุขภาพไม่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานน้อยได้


ดัดแปลงจาก:  

 • บทที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอนเด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย . หน้า 19-20. 
 • บทที่ 4 การเจริญเติบโต. คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอนวัยเด็กเล็ก 0-3 ปี. จัดทำโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย . หน้า 32-33.
 • ผลกระทบของเด็กขาดสารอาหาร. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558. หน้า 4-5.


อ่านเพิ่มเติม