ลูกของคุณอาจจะมีการเจริญเติบโตไม่ตามเกณฑ์

คุณแม่สามารถทำแบบทดสอบเพื่อความมั่นใจได้ที่นี่

ประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อย

ประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อย
รู้เร็ว รู้ง่าย เพียง 1 นาที

กรุณาเลือกเพศของบุตร
กรุณาเลือกเพศของบุตร

กรุณากรอกรายละเอียด

ชื่อบุตร
กรุณาใส่ชื่อบุตร
วันเกิด ลูกของคุณมีอายุมากกว่า 60 สัปดาห์
วัน
กรุณาเลือกวัน
เดือน
กรุณาเลือกเดือน
ปี
กรุณาเลือกปี
ส่วนสูง

เซนติเมตร
กรุณาใส่ส่วนสูง
น้ำหนัก

กิโลกรัม
กรุณาใส่น้ำหนัก

ผลลัพธ์ทดสอบการเจริญเติบโต (Growth Test)

อายุ ปี เดือน | ส่วนสูง เซนติเมตร | น้ำหนัก กิโลกรัม
น้ำหนักน้อย
น้ำหนักค่อนข้างน้อย
น้ำหนักตามเกณฑ์
น้ำหนักค่อนข้างมาก
น้ำหนักมาก

  แบบทดสอบนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดปรึกษากุมารแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรับคำแนะนำเพิ่มเติม

  อ้างอิง : คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข พ.ศ. 2558

  หากต้องการรับบริการคำปรึกษาเพิ่มเติม ท่านสามารถให้ข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
  กรุณาใส่ชื่อของคุณ
  กรุณาใส่นามสกุลของคุณ
  กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ
  กรุณาใส่อีเมลของคุณ
  กรุณาเลือกช่องทางการติดต่อกลับ

  โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ Nutricia Allergy Expert ดำเนินการกับข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคล และติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มนี้


  กลับไปทำแบบทดสอบอีกครั้ง