ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- พ.ศ. 2518 วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พ.ศ. 2520 พ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พ.ศ. 2524 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตร กุมารภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา U of Pennsylvania, Philadelphia, USA - พ.ศ. 2540 อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ กุมารภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย 2557-2558
ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ความเชี่ยวชาญ:
กุมาเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- B.Sc. (1976), M.D. (1978) at Mahidol University, Bangkok - Ternship at Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok (1978-9) - Residency training at Department of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University (1979-82) - Diplomate of Thai Board of Pediatrics (1982) - Fellowship at Division of Allergy and Clinical Immunology Department of Pediatrics, Siriraj Hospital (1982-4) Fellowship, Division of Infant Nutrition and Gastrointestinal diseases, Children's Hospital at Buffalo, State University of New York, Buffalo, New York, USA (1985-7) - Diplomat of Thai Board of Family Medicine (2002) - Diplomat of Thai Board of Pediatric Allergy and Clinical Immunology (2004)
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล - คณะทำงานแนวปฏิบัติการดูแลรักษาทารกและเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย - คณะทำงานแนวทางการดูแลรักษาโรคหืด สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
ศ. คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยา
การศึกษา:
- 1985 Doctor of Medicine: First-class honor - 1989 Certificate in Basic Science in Pediatrics - 1993 Diploma Thai Board of Pediatrics - 1998 Certificate in Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Stanford University USA - 1998 Certificate in Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Thailand - 2004 Diploma Thai Board of Family Medicine - 2005 Diploma Thai Board of Pediatric Allergy and Immunology
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- Deputy Dean of education, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University - Board of Directors of The Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology (APAAACI) - Member-at-large, Boad of Directors, World Allergy Organization (WAO)
รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โภชนาการ
การศึกษา:
- พ.ศ. 2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พ.ศ. 2538 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พ.ศ. 2553 อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน:
รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กรรมการบริหาร สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โรคทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา:
- 1983 - 1989: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Doctor of Medicine with Honour - 1992 - 1995: Residency Program in Pediatrics, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand - 1995 - 1997: Fellow in Gastroenterology Unit, Department of Pediatrics, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand - 1998 - 1999: Fellow in Gastrointestinal Motility, Children’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA - 1999: Fellow in Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Royal Children’s Hospital, Brisbane, Queensland, Australia
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- หัวหน้าสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการชมรมโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
รองศาสตราจารย์ พิเศษ แพทย์หญิง สุนทรี รัตนชูเอก
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ:
โภชนาการ
การศึกษา:
- พ.ศ. 2524 ปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - พ.ศ. 2526 ปริญญาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - พ.ศ. 2530-2533 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า สาขากุมารเวชศาสตร์ - พ.ศ. 2531 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีการแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - พ.ศ. 2533 วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) - พ.ศ. 2539 ประกาศนียบัตร The Complementary - University of Gent, ประเทศเบลเยี่ยม Studies in Food Science and Nutrition - พ.ศ. 2545 อนุมัติบัตร สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา - พ.ศ. 2549 ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์ The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, ประเทศอิสราเอล - พ.ศ. 2553 อนุมัติบัตร แพทยสภา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ตำแหน่งปัจจุบัน:
- หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - หัวหน้างานโภชนคลินิก กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การเรียนการสอนของ - แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขากุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ - นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ - สมาชิกของสมาคม องค์กรต่างๆ - กรรมการของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย - สมาชิกของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย - สมาชิกของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย - สมาชิกของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย