ประเมินสุขภาพลูกน้อย

คุณแม่สามารถเตรียมตัวและรับมือกับปัญหาสุขภาพของลูกตั้งแต่เนิ่นๆได้ด้วยการทำแบบประเมินและรับคำแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของลูกน้อย

ยีนภูมิแพ้อาจส่งต่อถึงลูกน้อยได้

เลือกที่จะเรียนรู้เพื่อรับมืออย่างถูกวิธี

ทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ของลูกน้อย

แบบทดสอบความเสี่ยงภูมิแพ้ชุดนี้ดัดแปลงจาก Ngamphaiboon J. Atopic risk score for allergy prevention. Asian Biomedicine 2009; 3(2) 121-6 ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับแบบประเมินที่ใช้ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ของประเทศไทย และได้รับการตรวจทานความถูกต้อง โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ อาจารย์พิเศษประจำหน่วยโรคภูมิแพ้ และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผลจากแบบประเมินนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่อาจยืนยันแทนการตรวจวินิจฉัยจากเเพทย์โดยตรงได้

ลูกของคุณอาจจะมีการเจริญเติบโตไม่ตามเกณฑ์

คุณแม่สามารถทำแบบทดสอบเพื่อความมั่นใจได้ที่นี่

ประเมินการเจริญเติบโตของลูกน้อย